Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit Regio Foodvalley

Home > Inwoners > Actualiteiten > Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit Regio Foodvalley

Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit Regio Foodvalley

RSS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling regio Foodvalley op 5 november 2018 een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter uitoefening van de taken en bevoegdheden op het gebied van basismobiliteit heeft ingesteld. 

Toelichting

Het Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit heeft als doel om het namens de regiogemeenten op doelmatige wijze invulling geven aan de wettelijke taken op het gebied van basismobiliteit en het als contractpartner uitvoering geven aan de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op een nader te bepalen datum nadat het overeenkomstig artikel 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley bekend is gemaakt.

U kunt de stukken inzien

Het Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit ligt met ingang van heden voor een ieder tijdens de openstellingsuren in het gemeentehuis, Stationsweg 389a te Scherpenzeel, ter inzage.